середа, 22 жовтня 2014 р.

Нові надходження (читальна зала, 2014)


            83.3(4Укр)                  Симоненко, Р. Г.
С – 37                                  Тарас Шевченко та його доба [Текст]: документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найблищим часом спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Л. Українки, М. П. Драгоманова у 3-х томах. – Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. -
                                              Т. 1 українською та російською мовами / худ. оформ. О. В. Іванова. Х.: Фоліо, 2013. – 495 с.: іл.  


                      «Тарас Шевченко та його доба» нове тритомне видання видавництва «Фоліо»
Тритомник "Тарас Шевченко та його доба" - це документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України - великого Кобзаря. В ньому зібрано ретельно перевірені документи, що збереглися, автентичні спогади сучасників - друзів і соратників Шевченка, які близько знали поета, а також наукові дослідження що базуються на об'єктивному відборі фактів, грунтовному і неупередженому викладенні.
І том розповідає про становлення й розвиток шевченкознавства, про дослідження творчої спадщини великого митця – поета, художника, революціонера, а також про його злиденні роки дитинства і юності, аж до визволення з кріпацтва і вступу до Петербурзької академії художеств.83.3(4Укр)                  Симоненко, Р. Г.
С – 37                                  Тарас Шевченко та його доба [Текст]: документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найблищим часом спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Л. Українки, М. П. Драгоманова у 3-х томах. – Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. -
                                              Т. 2 українською та російською мовами / худ. оформ. О. В. Іванова. Х.: Фоліо, 2013. – 495 с.: іл.  
ІІ том присвячений найбурхливішому періоду в житті Т.Г. Шевченка: навчанню у Петербурзькій академії художеств, знайомству і спілкуванню з видатними діячами культури того часу: В. Жуковським, К. Брюлловим, Ф. Глинкою, Є. Гребінкою, Г. Квіткою - Основ'яненком та іншими, участі у Кирило – Мефодіївському товаристві, арешту і засланню.

83.3(4Укр)                  Симоненко, Р. Г.
С – 37                                  Тарас Шевченко та його доба [Текст]: документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найблищим часом спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Л. Українки, М. П. Драгоманова у 3-х томах. – Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. -
                                              Т. 3 українською та російською мовами / худ. оформ. О. В. Іванова. Х.: Фоліо, 2013. – 527 с.: іл.   (8; 52; Чит. зал Рахівської ЦРБ)

До третього тому увійшли матеріали, що стосуються останнього періоду життя і творчості Т.Г.Шевченка від повернення із заслання і до самої його смерті у 1861 році. Також у цьому томі висвітлюються історичні погляди поета та його вплив на розвиток української та світової літератури і на творчість таких видатних митців, як Леся Українка, Іван Франко, Михайло Драгоманов, що стали спадкоємцями традицій Кобзаря.83.3(4Укр)5    Гундорова, Т.
Г – 83                                  Франко не Каменяр Франко і Каменяр [Текст] / Т. Гундорова; ред. Б. Матіяш. – К.: Критика, 2006. – 352 с.       
Перша частина книжки є перевиданням розширеного варіанта символічного для франкознавства дослідження «Франко не Каменяр», виданого 1996 року в Австралії. У ньому розкривається іманентний характер Франкової творчости, яка ипрочитується в парадигмах ідеалізму, натуралізму, психоаналізу, гуманітаризму. Цю спробу розполітизувати постать Франка, показавши іншу його, творчу, іпостась, доповнює написана нещодавно студія «Франко і Каменяр», що є аналізом культурософської концепції письменника У книжці запропоновано нову інтерпретацію життя і творчості Франка в аспекті ґностичної драми, що розгортається через колізію двійництва, ритуал живопоховання і трагедію екзотеричного знання. Уперше широко досліджуються ґностична та масонська символіка у Франковій творчості , а також архетипні образи «смерти на шляху», «матері природи», «цілого чоловіка», «вічної жіночости», топоси роздвоєння та сон душі про смерть власного тіла.


83.3(4Укр)6               Шевельов, Ю.
   Ш – 37                               Вибрані праці, інтервʼю [Текст] / Ю. Шевельов; упоряд. М. Кульчинський. – Полтава: ТОВ РІК, 2013. – 200 с.     
Творчість Ю. Шевельова в колі славістів стали вершинним здобутком української науки ХХ століття. Культурологія письменника відкриває незнані сторінки, вчить якісно новому баченню і розумінню сучасного світу й стає наче посланням у ХХІ століття.


63.3(4Укр)5    Рильський, Т.
Р – 85              В житті ніколи неправді не служив [Текст] / Т. Рильсикий; М. Г. Рильський; автор передм. Н. М. Пазяк. – К.: Успіх і карʼєра, 2013. – 576 с.: іл.             
В книзі «Тадей Рильський. В житті ніколи неправді не служив» (видавництво «Успіх і кар’єра») представлені наукові дослідження, статті, розвідки з народного світогляду, сімейних та релігійних відносин, з питань економіки, етнографії, правових стосунків, архівні матеріали. Ці праці досі визнаються енциклопедією тогочасного суспільства. Самого Тадея Рильського сучасники вважали кращим знавцем народного життя Правобережжя.


83.(4Укр)                    Наєнко, М. К.
Н – 17                                 Інтим письменницької праці [Текст]: літературно-критичні дослідження / М. К. Наєнко. – К.: ВЦ Просвіта, 2013. – 736 с.   
У книжці йдеться про найбільш загадкове в літературознавстві явище ‑ специфіку письменницької праці. В Україні подібних досліджень ще не було. Практикувалися різні поради на допомогу молодим авторам, видавалися збірники висловлювань письменників чи інтерв’ю з ними про особливості їхньої творчості, але до узагальнюючого характеру праць справа не доходила. Автор пропонує бодай частково заповнити цю прогалину, використавши доступні матеріали з українського письменства та скориставшись деяким досвідом зарубіжного літературознавства.
До цієї теми близькі також питання розвитку теорії літератури в Київському університеті, оскільки пов’язані з можливим відкриттям в університеті Літературного інституту (монографія «Теорія і літтворчість...»). «Додаток», що вміщений у кінці книги, дає довідкову інформацію про автора та уявлення про рецепцію його праць вітчизняними і зарубіжними філологами. Книжка розрахована на всіх, хто не байдужий до художнього слова і наукової думки про нього.


65.9(4Укр)1             Савченко, О.
  С – 13                               Баланс незалежності [Текст]: хроніка економічних реформ 1989 – 2005 / О. Савченко. –К.: Критика, 2006. – 256 с.          
До книжки знаного економіста Олександра Савченка зібрано його газетні та журнальні публікації, найраніші з яких з’явилися в пресі ще за часів УРСР, коли економічна та політична незалежність України потребувала теоретичного обґрунтування, а не практичного захисту і підтвердження, чим автор зайнятий нині — на посаді заступника голови правління Національного банку і в численних статтях та інтерв’ю, по які впродовж останніх 15 років до нього як визнаного фахівця у банківській справі (в різні роки — виконавчого директора Європейського банку реконструкції та розвитку, голови правління австрійського банку «Creditanshtalt Ukraine», голови правління Міжнародного комерційного банку) охоче зверталися засоби масової інформації.


   87                            Єрмоленко, В.
Е – 74                                     Оповідач і філософ [Текст]: Вальтер Беньямін та його час / В. Єрмоленко. – К.: Критика, 2011. – 279 с.       
Книжку історика філософії, есеїста і перекладача Володимира Єрмоленка присвячено творчості Вальтера Беньяміна (1892–1940) – одного з найупливовіших філософів ХХ століття. У центрі авторової уваги – засадничі топоси Беньямінового мислення, зокрема образи оповідача, фланера та колекціонера, теми міського простору та його трансформацій, феномени пам’яті й апокаліптичного очікування, поняття аури та аналогії. Водночас життя та ідеї Беньяміна постають як певна призма, що крізь неї дослідник намагається робити «фотознімки» епохи, насамперед німецької та французької гуманістики, літератури та мистецтва, загалом інтелектуального побуту 1920-х – 1930-х років. Поруч із Беньяміном на цих «фотознімках» з’являються інші чільні постаті тієї доби, як-от Фройд і Пруст, Бретон і Араґон, Гайдеґер і Арендт, Лукач і Адорно, Гофмансталь і Краус, Бльох і Кракауер, Шолєм і Деблін, що їх усіх пов’язує між собою головна тема книжки: драматичне та парадоксальне переплетення сучасности й архаїки в інтелектуальній атмосфері першої половини XX століття та зумовлений цим феномен «антимодерного модерну». Книжку щедро ілюстровано портретами згадуваних осіб і світлинами паризького фотографа Ежена Атже, що правлять за свого роду візуальний код Беньямінової філософії.

  63.3                        Єрмановська, Г. Е.
Є – 72                                  Загадки історії [Текст]: Стародавній світ / Г. Е. Єрмановська; пер. з рос. О. О. Якименко, 2013. – 384 с.  
Схоже, людство досягло такого рівня розвитку, коли може дати відповідь на будь-яке запитання, що хвилювало давніх людей. Те, що раніше не піддавалося ніякому поясненню і вважалося дивом, сьогодні зрозуміло навіть школяреві. Але все ж залишилися в історії питання без відповідей. То чи був Усесвітній потоп, чи існувала Атлантида, чи була Троянська війна насправді, чи все це лише міфи? Питання, питання, питання... Автор книжки намагається розібратися із цими загадками, прослідкувати за ходом досліджень, що проводилися, проаналізувати письмові свідчення, що дійшли до наших днів. А може, це й добре, що в історії залишаються загадки? Адже завжди знайдеться той, хто захоче їх розгадати...


63.3я44                  Портнов, А.
 П – 60                               Історії для домашнього вжитку [Текст]: есеї  про польсько-російський трикутник памʼяті / А. Портнов. – К.: Критика, 2013. – 344 с.         
Нова книжка історика Андрія Портнова містить есеї, написані протягом 2002-2013 років й оприлюднені як на шпальтах «Критики» і ще низки вітчизняних часописів, так і в малодоступних тут американських, британських, німецьких, польських, російських, французьких, чеських та інших іноземних друкованих та інтернетових виданнях. Розподілені за п'ятьма розділами з вельми промовистими назвами - «Очікуючи на російського Ґедрой ця», «Українсько-польські пригоди», «Історії Другої світової», «Поневолена Академія» та «Inter Librorum», - два з половиною десятки есеїв про різні драматичні аспекти поль-сько-українських, українсько-російських і російсько-польських стосунків і механізми творення окремої та спільної історичної пам'яті утворюють міцно зшитий наскрізним інтелектуальним сюжетом аналітичний текст про те, що в історії Центрально-Східної Европи будь-яка спроба визначити ідентичність того чи того «Ми» конче передбачає звернення до погляду того чи того «Іншого», а також про те, як можлива і чи можлива взагалі відповідальніша й відкритіша до Інших історія.


87(4Укр)                     Попович, М.
П – 58                                   Бути людиною [Текст] / М. Попович. – К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2013. – 223 с.          

"Праця являє собою спробу сформулювати погляд на цінності сучасного суспільства, який із певної позиції охоплював би різні сторони функціонування останнього. Автор прагнув обґрунтувати засобами, придатними для філософії сучасності, певний світогляд, який сьогодні, як і в інші часи, перебуває під загрозою. Це – світогляд гуманізму, що виходить із уявлення про людину як вищу й абсолютну цінність.
Для студентів, науковців та всіх, хто цікавиться філософськими темами."

83.3(7Спо-4Укр)         Ревакович, М.
Р – 32                             Personа non grata [Текст]: нариси про Нью-Йорську групу, модернізми та ідентичність / М. Ревакович. – К.: Критика, 2012. – 335 с.       
Книжка американсько-української поетки, перекладачки, критикині і літературознавиці д-ра Марії Ревакович із Вашинґтонського університету в Сіетлі містить вибрані праці двох останніх десятиліть, зосереджені навколо трьох тематичних вузлів: по-перше, феномену Нью-Йоркської групи (авторка колись входила до її складу, а згодом присвятила їй докторську дисертацію та численні розвідки й упорядкувала дві антології групи); по-друге, історія і теорія української модерністичної літератури; по-третє, проблеми творення ідентичности у письменстві України за часів незалежности. В першій частині поезію Нью-Йоркської групи – і цілого гурту загалом, і окремих його учасниць й учасників, насамперед Емми Андієвської, Патриції Килини та Богдана Рубчака, – розглянуто в естетичному, тематичному та дискурсивному аспектах і вписано у контексти як українського літературного процесу (еміґраційного і материкового), так і евро-американського модернізму. Особливу увагу приділено еротиці в творчості поетів і поеток Нью-Йоркської групи, естетиці гри, колізіям дегуманізації, поетиці вигнання та самовигнання, іншости й гомосексуальности тощо. У другій частині з перспективи ґендеру, географії, мови та ідентичностей проаналізовано окремі явища української культури минулого та нинішнього століть, від декадансу Агатангела Кримського, Михайла Яцківа і Володимира Винниченка до постмодернізму 1990-х років і його подальших трансформацій упродовж останнього десятиліття. Дослідниця детально розглядає жіночий дискурс і специфіку образів жінок ув українському передреволюційному, ранньосовєтському, совєтському та постсовєтському письменстві, проблему реґіоналізму в сучасній прозі, динаміку творення літературних канонів і уявлень про них, соціолінґвістичні аспекти нової літератури тощо. Більшість зібраних тут есеїв українською мовою виходить у світ уперше, деякі раніше друкувала «Критика».


83.3(4Укр)                  Гундорова, Т.
Г – 94                                  Проявлення Слова [Текст]: дискусія раннього, вид. 2-ге перероблене і доповнене / Т. Гундорова. – К.: Критика, 2009. – 447 с.         
Нове, доповнене та перероблене видання монографії Тамари Гундорової "ПроЯвлення Слова" - книжки, знакової для українського літературознавства 1990-х років, нагадує про досвід раннього модернізму початку ХХ століття, коли започаткувалися нові форми літературности, і є своєрідною апологією свідомости модерну. Передчуття духу постмодерну в середині 1990-х дало змогу в першому варіанті монографії розглядати злами та переходи нової свідомости початку ХХ століття в українській літературі як варіянт справдженого модерну. Із перспективи після-постмодерної нового змісту набувають авторчині тези про трансмодерність українського модерного проєкту, про існування інших модернізмів: національних, ґендерних, колоніяльних, про явище модернізму як естетичного гнозису.


63.3(4Укр)                Заярнюк, А.
  З – 29                                 Ідіоми емансипації [Текст]: визвольні проекти і галицьке село у середині ХІХ ст. / А. Заярнюк. – К.: Критика, 2007. – 335 с.
Монографія львівського історика Андрія Заярнюка написана в жанрі соціальної історії і розповідає про східногалицьких селян середини XIX ст. - часу, коли вони переживали радикальну трансформацію. Глобальні зрушення в Австрійській імперії, пов'язані з революцією 1848 p., конституційними й ліберальними реформами 1860-х pp., змінили правовий статус селян, уможливили їхню участь у політичному житті, надали їм певних свобод, змінили правовий статус землеволодіння і вплинули на економічну діяльність. Більше за те, середина XIX ст. була епохою, коли селяни зіткнулися з національними рухами і проектами. В книжці досліджено, як відбувалася реальна емансипація у Східній Галичині і як вона змінювала соціяльні практики, що стосувалися галицьких селян. Але ці практики неможливо ні зрозуміти, ні пояснити, не врахувавши мови процесу емансипації - певних формул, що ними послуговувалися для обґрунтування змін і для пояснень чинних практик та підставових уявлень, з яких ці формули поставали.


63.3(4Укр)                  Грицак, Я.
Г – 85                                   Страсті за націоналістом [Текст]: стара історія на новий лад / Я. Грицак. – Есеї. – к.: Критика, 2011. – 350 с.  
Книжка львівського історика професора Ярослава Грицака продовжує, наслідує та доповнює збірник 2004 року «Страсті за націоналізмом», але є не так його оновленою й істотно зміненою версією, як радше цілком новим виданням: понад половину вміщених тут есеїв написано протягом семи пореволюційних років і присвячено здебільшого «післяпомаранчевим» реаліям, а решту текстів суттєво переглянуто та перередаґовано. Втім, автор і далі закликає до парадигмальної зміни в поглядах на природу націоналізму та, попри драматичні колізії останнього часу, не вважає за доцільне змінювати головний висновок, якого дійшов 2004 року: і тоді, і нині Україна має саме стільки націоналізму, скільки потрібно, щоб утримувати відносну політичну стабільність і будувати демократію, а досвід Помаранчевої революції та її поразки тільки увиразнив те, що вагу національного чинника в публічному дискурсі неабияк перебільшено, адже проблеми українського суспільства пов’язано не так із ідентичностями, як із цінностями, які сповідують еліти та громадяни.


71.4(4Укр)                  Чернецький, В.
Ч – 49                                 Картографуючи посткомуністичні культури [Текст]: Росія та Україна в контексті глобалізації / В. Чернецький; авт. пер. з англ. – К.: Критика, 2013. – 430 с.           
У порівняльній історико-теоретичній розвідці професор славістики і ґендерних студій Маямського університету (Огайо, США) історик літератури та кіна, критик і перекладач Віталій Чернецький, залучаючи до обговорення дискусії про постмодернізм, постколоніялізм і посткомунізм, аналізує на матеріялі постсовєтської літератури, а також інших мистецтв (архітектури, живопису, кіна, перформансу тощо) нові явища і тенденції в культурі України та Росії, що постали впродовж останніх десятиріч ХХ – початку XXI століття, картографує їх і ставить у щільний контекст соціокультурних трансформацій. Культурна глобалізація і «другий світ», соц-арт і магічний реалізм, карнавал і гетеротопії, колізії тілесности та сексуальности, ґендерного та національного, жіночого письма та квір-естетики – все це стає об’єктом концептуально проривного дослідження одного з чільних американсько-українських науковців покоління 2000-х. Видання підготовано та здійснено в рамках науково-видавничої програми Інституту Критики за підтримки Українського наукового інституту Гарвардського університету, Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці з фонду ім. Івана й Елизавети Хлопецьких і Центру державного управління і культури в Европі (Університет Санкт-Ґалєна, Швайцарія).


  63.3                       Яковенко, Н.
Я – 84                                 Вступ до історії [Текст] / Н. Яковенко. – К.: Часопис Критика, 2007. – 374 с.        
В новій книжці чільного українського історика, професора Києво-Могилянської академії Наталі Яковенко захопливу розповідь про виникнення історії як науки та розвиток історичних поглядів від Античності до наших днів поєднано з ґрунтовним аналізом епістемологічних підвалин і філософських контекстів історичного знання та проникливими рефлексіями над засадами і мотиваціями власного фаху, а також із цілком практичними порадами, покликаними допомогти історикові-початківцю опанувати основи обраного ремесла та навчитися професійного ставлення до роботи з популярною міждисциплінарною синтезою, і свого роду навчальним посібником нового типу, і спеціяльною розвідкою, призначено водночас як широкому читацькому загалові любителів історії, так і університетській авдиторії, викладачам і студентам, а також науковцям у різних царинах гуманістики.


63.3(4Укр)                  Єкельчик, С.
Є – 54                                  Імперія памʼяті [Текст]: російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / С. Єкельчик. – К.: Часопич Критика, 2008. – 303 с.            
Книжку Сергія Єкельчика, канадського історика з Університету Вікторії, присвячено репрезентаціям минулого в українській науці й культурі сталінського часу. Автор підважує стереотипні уявлення про сталінізм як всеохопну й дієву диктатуру і на основі численних архівних джерел аналізує обмеженість і часту неефективність дер­жавного контролю над культурою, важливу роль української інте­лігенції у виробленні радянської моделі історичної пам’яті та мож­ливість «прочитати» ідеологічно витримані твори в українському патріотичному дусі. Було би спрощенням думати, доводить автор, що тогочасні російсько-українські стосунки - однобічний диктат «старшого брата». Вони насправді становили складну систему кон­тролю, компромісів і конвенцій, до якої активно залучалися того­часні українські інтелектуали.


63.3(4Укр)               Яневський, Д.
  Я – 60                               Проект Україна [Текст]: Відомі історії нашої держави / Д. Яневський; худ.-оформ. О. Д. Кононученко. – Х.: Фоліо, 2014. – 287 с.: іл.      
У новій книжці телеведучого, журналіста Hromadske.TV, доктора історичних наук Данила Яневського розповідається про те, що відбувалося на землі, яка зараз називається Україною, починаючи з середини Х ст. до об’єднання 1386 року Королівства Польського та Великого князівства Литовського (до складу якого входила сучасна Правобережна Україна), а потім — до ліквідації полкової системи Гетьманщини та утворення 1781 року Київського намісництва, яке охоплювало всю територію сучас- ної України від Дніпра до Збруча. У книжці автор висловлює свій власний погляд на історію України і підкреслює, що історія Русі/України — це складова історії країн Центральної та Східної Європи.


63.3(4Укр)                Магочій, П.-Р.
  М – 12                               Ілюстрована історія України [Текст] / П.-Р. Магочій1; пер. з англ.. С. Білецький. – К.: Критика, 2012. – 446 с. 
Популярна, проте зіперта на мідному академічному ґрунті синтеза з пера канадсько-американського науковця, очільника катедри українознавчих студій у Торонтському університеті проф. Павла-Роберта Маґочія має на меті не тільки дати широкій авдиторії стислий, захопливий, динамічно викладений огляд історії України від античности аж до «постпомаранчевого» сьогодення, але й дослівно зобразити цю історію за допомоги детальних мап на початку кожного із 46 розділів і численних ілюстрацій, що створюють вельми цілісний, хоч і неабияк стереоскопічний, образ навдивовижу розмаїтої та багатокультурної цивілізації. На відміну від більшости дослідників, автор дивиться на свій предмет під територіяльним і мультикультурним, а не етно-національним кутом зору, і його увагу привертають, нарівні з українцями, всі народи, що колись замешкували терени нашої країни в її чинних кордонах. Такий оригінальний і збалансований виклад політичної, соціяльно-економічної та культурної історії Краю стане у притоці кожному любителю української минувшини, надто освітянам та учнівській і студентській молоді.


63.3(4Укр)                Друг, О.
   Д – 76                               Вулицями старого Києва [Текст] / О. Друг. – Л.: Світ, 2013. – 512 с.: іл.             
Перед читачем – розповідь про центральні історичні райони Києва, особливості формування архітектурного середовища міста, про його вулиці, будинки, храми, зокрема, давні архітектурні ансамблі – Софію Київську та Києво-Печерську лавру – об’єкти світової спадщини.
У книзі широко використовуються матеріали державних архівів, музеїв та бібліотек, наводяться маловідомі, але не менш цікаві факти, взяті з архівів старовинних київських родин, нащадки яких і сьогодні живуть у місті. Видання багато ілюстроване. Давні й сучасні світлини, акварелі, літографії, гравюри, живописні твори (близько 1000 ілюстрацій) допомагають сформувати цілісний образ столиці України, прадавнього міста з півтора тисячолітньою історією. Для краєзнавців, туристів, а також усіх, хто цікавиться історією Києва.


52.63                           Бомбушкар, И.
Б – 80                                     В помощ ВИЧ – инфицированному, - я хочу чтобы ты жил! [Текст] / И. Бомбушкар. – К.: Изд-во Бомбушкара, 2014. – 687 с.   
Эта поистине волшебная книга, написана для тех людей, кто желает изменить свою жизнь, – да, это не легко, но, по убеждению Игоря Бомбушкара, это возможно.Становление личности Игоря Бомбушкара – это долгий и тяжелый путь, отделяющий, казалось бы, простого сельского парня из
очень бедной семьи от профессионального научного медицинского сотрудника в недавнем прошлом, и одного из мировых лидеров оккультизма в настоящем. Этот путь, пронизанный болью унижений и тягостью лишений, но он как нельзя лучше демонстрирует неограниченные возможности человека, четко осознающего свои цели, и обладающего несгибаемой волей к их достижению.Вся его жизнь является наглядным примером того, что каждый имеет право на своё собственное крепкое здоворье, успех и процветание независимо от нашего текущего положения и силы внешних обстоятельств.Характерной особенностью учения Мага Ингвара (именно так называет себя Игорь Бомбушкар в социуме) является целостность и однонаправленность мыслей, слов и поступков этого простого, волевого и открытого человека, который по убеждению некоторых реально помешался на добре и правде, совести и справедливости. Сгореть на благо людей – таков жизненный принцип этого человека.


60.54                           Рубл, Б.
Р – 20                                     Капітал розмаїтости [Текст]: транснаціональні мігранти в Монреалі, Вашингтоні та Києві / Б. Рубл. – К.: Часопис Критика, 2007. – 334 с.     
Транснаціональна міґрація (автор пропонує цей термін замість «імміґрації» та «закордонної міґрації» задля аналітичної точности) стала відчутним чинником внутрішнього життя міст світу в XX сторіччі. Однак вона зачепила не лише традиційно строкаті поселення на кшталт Амстердама або Нью-Йорка, а й набагато традиційніші, закритіші й однорідніші міста Европи та світу, мешканців яких єднає затишне відчуття згуртованости на основі спільних ідеалів, норм і цінностей, зовнішньої та внутрішньої подібности, тривалости співжиття, взаємної довіри. Для цієї міської моделі соціологи виробили термін «соціяльний капітал», що описує комплекс соціяльних ресурсів, що їх групи й окремі індивіди здатні мобілізувати задля досягнення колективних цілей. Транснаціональна міґрація вибиває ґрунт із-під цієї традиційної моделі соціяльної інтеґрації.
Американський урбанолог-спеціяліст із питань міського розвитку в пострадянській Східній Европі Блер Рубл намагається з’ясувати, чи існує зразок-прецедент збереження єдности й керованости в умовах зрослої внутрішньої розмаїтости для традиційних і «типових» міст. Але засяг книги ширший – можна говорити не лише про міста, а й про нації, які сьогодні невблаганно стикаються з розмиванням своєї «чистоти». Важливим ресурсом для стабільного існування та соціяльного миру («міської соціяльної стійкости») стає відкритість до зовнішніх груп. Розмаїтість передбачає зовсім інші орієнтації та настанови, ніж внутрішньогрупова закритість «соціяльного капіталу».
На прикладі Монреаля, Вашинґтона та Києва автор проводить розрізнення між «традиційно розмаїтими» та «традиційно однорідними» містами й містечками й виділяє тип міста, «розділеного надвоє» лініями расового або лінґвістичного поділу. В історії цих «розщеплених» на дві громади міст він бачить модель соціяльного розвитку, яка в умовах радикальної перебудови соціяльної організації життя під впливом зрослої транснаціональної міґрації перетворила традиційну однорідну громаду – цю «ексклюзивну форму соціяльної організації, котра зажила сумної слави через свою нетолерантність до тих, хто не потрапляв до числа її членів» – на відкриту й приязну до прибульців спільноту, здатну підтримувати мирне співжиття навіть в умовах нечуваної розмаїтости.


  87.8                          Оніщенко, О.
О – 58                                    Художня творчість: проект некласичної естетики [Текст]: монографія / О. Оніщенко. – К.: Інт-т культурології АМУ, 2008. – 232 с.   
У монографії розглянуто феномен художньої творчості – одна з проблем дискурсу некласичної естетики, що в другій половині ХІХ–ХХ ст. зумовила активні теоретичні пошуки при її висвітленні вченими. Автор використовує потенціал міжнаукового діалогу, який актуалізує вихід у площину естетики, культурології, мистецтвознавства, етики, психології, що відкриває можливості для всебічного осмислення проблеми художньої творчості в умовах ХХІ ст.


  71.0                          Шейко, В. М.
Ш – 41                                    Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації [Текст]: монографія (друга пол. ХІХ – поч. ХХІ ст.) / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький. – К.: Генеза, 2005. – 592 с.   
Монографія є першим у вітчизняній історико-філософській думці узагальненим осмисленням процесів генези та трансформації глобальних цивілізаційних проблем культурології другої половини XIX — початку XXI ст. Аналізується формоутворююча роль культури у визначенні цивілізації, характеризуються методологічні можливості цивілізаційного підходу і особливо — синергетичної парадигми у розгляді історико-культурологічних процесів.
Висвітлюється значення психоаналізу для культурології та її творця і носія — людини. Акцентується увага на взаємозв'язку психоаналізу, культури та художньої творчості.
Для науковців, викладачів філософії, історії, етнології, психології, археології, мистецтвознавців, студентів, аспірантів, докторантів та читачів, які цікавляться проблемами формування культурології як науки.


28.9031                                  Еколого-психологічне забезпечення якості життя
Е – 45                        [Текст]: науково- методичні рекомендації / за аг. Ред.. Ю. М. Швалба. – Кіровоград: ІМЕКС ЛТД, 2013. 98 с.   
Висвітлюються теоретико-методологічні засади й емпірико-прикладні методи дослідження і впливу на якість життя людини. Останнім часом все більше усвідомлюється той факт, що якість життя є не стільки об’єктивним показником рівня соціально-економічного благополуччя суспільства, скільки суб’єктивною оцінкою людьми особливостей зміни умов життєдіяльності і способів їхньої взаємодії з навколишнім соціо-природним світом. У науково-методичних рекомендаціях на основі теоретичної еколого-психологічної моделі якості пропонуються методи моніторингу за відповідними характеристиками як узагальненими, так і специфічними, за конкретними просторами буття людини. Розглядаються методи впливу на дані характеристики як в процесі засвоєння дисциплін, так і у процесі здійснення еколого-орієнтованої діяльності. Рекомендації розраховані на дослідників у галузі екологічної та соціальної психології, викладачів і студентів психологічних факультетів.


38.761.2я                               Фізико-хімічні основи технології очищення стічних
Ф – 50                        вод  [Текст]: підручник / А. К. Запольський, І. М. Астрелін, М. Т. Брик. – К.: Лібра, 2000. – 552 с.  
Висвітлено фізико-хімічні основи технологічних процесів водопідготовки й очищення стічних вод хімічної та інших галузей промисловості. Наведено характеристику забруднень, класифікацію стічних вод і вимоги до якості очищеної води. Розглянуто теоретичні основи водопідготовки та очищення стічних вод від завислих, колоїдно-дисперсних, молекулярно та іонорозчинних речовин. Описано фізикохімію процесів освітлення, знебарвлення, дегазації, зм'якшення, опріснювання та дезактивації води, загальні принципи та фізикохімію процесів комплексної переробки солоних і стічних вод різних галузей промисловості з одночасною утилізацією продуктів водоочищення й організацією замкнених циклів промислового водоспоживання. Висвітлено фізикохімію таких процесів, як коагуляція, флокуляція, іонний обмін, адсорбція, екстракція, хімічне осадження, електродіаліз, зворотний осмос, ультрафільтрування, дистиляція і ректифікація, виморожування та кристалізація, окиснення домішок, біологічне очищення тощо, які широко застосовуються у сучасній передовій практиці водопідготовки та очищення стічних вод.


88.834                        Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі [Текст]: монографія / за ред.. М. Т. Дригус. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 154 с.     
Монографію присвячено теоретико-методологічному та експериментальному аналізу проблеми особистісного становлення школярів з різним рівнем навчальних досягнень. Розкрито особливості та тенденції становлення емоційної сфери, самосвідомості та регулятивної сфери молодших школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі. Розглянуто методичні прийоми активізації продуктивного становлення особистості школяра. Адресовано фахівцям у галузі психології та педагогіки, практичним психологам та вчителям.


88.52                                   Виховання духовності особистості [Текст]: навчально-
В – 54                         медодичний посібник / укл. М. Й. Боришевський, Л. І. Пилипенка, О. І. Пенькова; за ред.. М. Й. Баришевського. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 104 с.           
У пропонованому науково-методичному посібнику дається загальна характеристика феномену духовності, коротка інформація про стан наукової розробки проблеми, а також розглядаються соціально-психологічні, психолого-педагогічні та інші чинники й умови, котрі можуть сприяти вихованню і самовихованню духовності в учнів підліткового та раннього юнацького віку.
Розрахований на науковців, аспірантів та педагогічних працівників, які мають справу з вихованням молоді.
88.49                                      Методичні рекомендації щодо врахування соціокуль-
М – 54                        турних чинників в теорії та практиці психотерапевтичні доповнення особистості [Текст] / за ред.. З. Г. Кісарчук. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 140 с.   
  У методичних рекомендаціях висвітлюються результати дослідження ролі соціокультурного контексту в розвитку теорії і практики психотерапевтичної допомоги. Схарактеризовано феномен соціокультурних чинників, що зумовлюють ту чи іншу поведінку людини як представника певного соціуму. Визначено соціокультурні чинники, які проявляються у вітчизняному психотерапевтичному просторі, позначаючись як на теоретичних, так і практичних його аспектах: вітчизняна філософсько-психологічна традиція, християнські традиції і цінності, екзистенційні та етичні цінності, сімейний контекст особистості, особливості народної театральної культури тощо. Описано особливості врахування даних чинників в теорії і практиці психотерапевтичної допомоги.


  67.3                        Собота, К.
С – 54                                  Принцип правової держави [Текст]: конституційно-правові та адміністративно-правові аспекти / К. Собота; пер. з нім. Г. Рижков. – К.: ВАІТЕ, 2013. – 608 с.   

Монографічне дослідження німецької ученої Катаріни Соботи є новітньою спробою систематизації основоположного принципу німецького Основного Закону - принципу правної держави. Німецька правнича система впродовж тривалого часу зберігає вплив на розвиток правничої системи України, зокрема на формування інститутів, принципів та понять. Одним із таких понять, запозиченим з німецької правничої доктрини, є поняття «правова (правна) держава». Зважаючи на те, що українська конституційна теорія та практика досі перебуває у пошуку національного розуміння поняття «правова (правна) держава», унікальність та значущість цієї праці є, передовсім, у її інформативності стосовно походження та розвитку принципу правної держави у Німеччині. Особливо цікавим для українських науковців та правників буде дискурс авторки стосовно сучасного розуміння принципу правної держави як принципу конституції Німеччини, його структури та практичного застосування в конституційному та адміністративному праві.

Немає коментарів: